Klienci

Product-Life Institute w Genewie jest niezależnym instytutem, który utrzymuje się wyłącznie z wykonywanych na zlecenie badań naukowych tj. ze sprzedaży wiedzy i czasu pracowników (badań wewnątrzzakładowych, dla potrzeb warsztatów dydaktycznych i konferencji), tj. ze sprzedaży wiedzy i czasu pracowników. Naukowcy z Instytutu pracują wspólnie lub samodzielnie jako konsultantanci przedsiębiorstw przemysłowych, władz państwowych i uniwersytetów. Dla wielu badań, tworzymy zespoły projektowe z naukowcami z innych instytucji. Naszym głównym celem jest opracowanie innowacyjnych strategii i polityki w celu promowania działań zmierzających w kierunku stworzenia bardziej zrównoważonego społeczeństwa, zarówno dla przemysłu jak i rządów.

Usługi świadczone przez Product Life Institute i jego partnerów badawczych to:

Consulting

Prowadzimy briefingi i seminaria , na których przekazujemy informacje związane z klientem , oceną polityki firmy oraz określeniem cyklu życia produktów bądź usług. W celu omówienia problemów i możliwości towarzyszących tym kwestiom, organizowane są seminaria wewnątrzzakładowe.

Informacje

Prowadzimy badania porównujące międzynarodowe ustawodawstwo i trendy na rynkach w odniesieniu do kwestii cyklu życia produktów i usług.

Badania

Obejmują:

  • krytyczną analizę optymalizacji życia produktu oraz usług;
  • opracowanie konkretnych propozycji dotyczących poprawy ekonomicznej opłacalności towarów poprzez wydłużenie okresu ich użytkowania analizując projekt produktu, odnowę i ponowne wprowadzenie go do obrotu, selektywny recycling i części o przedłużonej trwałości;
  • definiowanie nowych procedur i strategii przemysłowych, które skupiają sie na życiu produktu „od kolyski do kołyski” i związanych z tym badań rynkowych;
  • oklreślenie projektu , ocena i zarządzanie;
  • badanie zatrudnienia i cyklu życia produktów;
  • integrację działalności przemysłowej i usługowej;
  • integrację formalnej i nieformalnej działalności gospodarczej;
  • ekononomię wykorzystania zasobów oraz ich wydajność i wpływ na środowisko;

Publikacje

Piszemy/edytujemy artykuły, przeglądy, dokumenty konferencyjne, książki opisujące kwestie życia produktu. Jakość badań gwarantowana jest przez Dyrektorów Product-Life Institute, popierana przez międzynarodowy Zarząd Komisji Naukowej.

Sektor Prywatny

Obsługujemy przedsiębiorstwa we wszystkich sektorach przemysłu takich jak: produkcja, transport, budownictwo, motoryzacja, produkcja surowców oraz przedsiębiorstwa usługowe np.: banki, fundacje, firmy ubezpieczeniowe, stowarzyszenia naukowe i gospodarcze.

Sektor Publiczny

Obsługujemy Ministerstwa i Departamenty Gospodarki, Rozwoju Gospodarczego, Pracy i Polityki Społecznej, Ochrony Środowiska, Finansów; urzędy odpowiedzialne za współpracę techniczną i pomoc humanitarną dla krajów słabo rozwiniętych; uczelnie wyższe i instytuty techniczne.


Pomimo, nieznajomości języka polskiego, chcielibyśmy sie podzielić naszymi materiałami i zasobami naukowymi z tymi, którzy go znają. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszego Instytutu prosimy o kontakt w języku niemieckim, angielskim bądź francuskim.