Głównym zadaniem Product Life Institute jest opracowywanie praktycznych strategii w celu zwiększenia realnego dobrobytu i wzrostu gospodarczego, jak również utworzenia nowych miejsc pracy przy równoczesnym zmniejszeniu zużycia zasobów.

Product Life Insitute zajmuje się także wspieraniem koncepcji biznesowych w zakresie funkcjonalnej gospodarki usługowej, która skupia sie na wykonywaniu towarów i usług. Przedłużenie życia produktu stanowi główną wartość gospodarczą oraz inicjatywę sektora prywatnego do finansowania robót publicznych.

Witamy w Product Life Institute

Od czasu jego utworzenia na początku 1982 r., PLI jest niezależną organizacją non-profit z siedzibą w Genewie w Szwajcarii.

Naszym głównym celem jest stworzenie nowych możliwości dla rozwoju gospodarczego względem gospodarki usługowo-funkcjonalnej, skupiając się na: wynikach sprzedaży ( zamieniając produkt na usługę), internalizacji kosztów (w ciągu całego cyklu życia produktu), przedłużeniu życia i trwałości produktów, procesach odnawiających oraz zapobieganiu powstawania odpadów

Wizją jest zrównoważona gospodarka i społeczeństwo spoczywające na pięciu filarach:


  • Pierwszy filar - "ochrona przyrody" - rozpoznaje potrzebę ochrony przyrody i środowiska naturalnego jako podstawy życia na Ziemi. Życie ludzkie jest możliwe dzięki zasobom dostarczanym przez światowy eko-system ( różnorodność biologiczna, atmosfera i oceany) oraz regionalnej tolarancji przyrody wobec działalności człowieka (np. cykl hydrologiczny , wzorce użytkowania gruntów, asymilacja odpadów).
  • Drugi filar - "ograniczona toksyczność" - rozpoznaje potrzebę ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, które jest zagrożone przez gospodarczą działalność człowieka. Jest to problem jakościowy, mierzący obecność czynników toksycznych (metali ciężkich takich jak rtęć, nikiel, DDT lub talidomidu) w małych ilościach (nanogramów), jak również zdolności absorpcyjne przyrody.
  • Trzeci filar - "wydajność zasobów" - oparty jest na idei zmiany stylu życia w krajach wysokorozwiniętych na mniej konsumpcyjny, w celu umożliwienia rozwoju krajom słabiej rozwiniętym. Jest to domena innowacji oraz kreatywności, zdominowana przez strategie biznesowe, które prowadzą do wyższej wydajności zasobów przez długi czas.
  • Czwarty filar - "ekologia społeczna" - obejmuje tkanki struktur społecznych, w tym pokoju i praw człowieka, godności i demokracji, zatrudnienie i integrację społeczną, bezpieczeństwo, konstruktywną spójność poglądów płci żeńskiej i męskiej. Kluczowe są tu słowa: dylemat więźnia, gospodarka barterowa, troska o wspólne dobro i dzielenie się zasobami.
  • Piąty filar - "ekologia kulturowa" - obejmuje edukację i wiedzę, etykę i kulturę, postawę wobec podejmowania ryzyka, wartości "dziedzictwa narodowego" oraz inne aktywa, na poziomie indywidualnym, spółki i państwa.

Realizujemy te cele

  • poprzez zastosowanie badań naukowych,
  • jako konsultanci dla przedsiębiorstw, władz państwowych i uczelni wyższych; wspieramy i koordynujemy realizację przewidywanych rozwiązań i innowacji.


Pomimo, nieznajomości języka polskiego, chcielibyśmy sie podzielić naszymi materiałami i zasobami naukowymi z tymi, którzy go znają. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszego Instytutu prosimy o kontakt w języku niemieckim, angielskim bądź francuskim.